Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها

(625 Views)

About وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها 0270

Job Summary

هدف وظیفه:
رهبری و سازماندهی امور مربوط به تدوین پالیسی ها، پلانهای ستراتیژیک، انکشاف سکتور خصوصی و انسجام آمار و ارقام احصایوی در عرصه زراعت، مالداری و آبیاری مطابق قوانین مربوطه.

Job Details

Date Posted: 31 Oct 2018 Reference: 31/10/18
Closing Date: 13 Nov 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت به اهداف و برنامه های استراتیژیک وزارت.
2. طرح، انکشاف و تجدید پالیسی ها در هماهنگی با ریاست های تخنیکی و سایر همکاران ذیربط جهت تسهیل فعالیت های کلیدی و دارای اولویت های وزارت.
3. بررسی، تجدید و رهبری انکشاف پلان استراتیژیک وزارت با هماهنگی تمام جوانب ذیدخل داخلی و خارجی.
4. تحلیل و بررسی وضعیت سرمایه گذاری در سکتور زراعت و مالداری و اولویت بندی فراهم آوری ضروریات جهت تجدید پالیسی های مربوطه.
5. تامین ارتباط با ادارات و موسسات تمویل کننده به منظور جلب و جذب کمک ها برای سکتور زراعت و مالداری.
6. تامین ارتباط و هماهنگی با سکتور خصوصی به منظور سرمایه گذاری در عرصه زراعت و مالداری.
7. حصول اطمینان از تسهیل کمک های مسلکی و سکتور خصوصی جهت توسعه امکانات بازاریابی برای محصولات زراعتی و مالداری.
8. رهبری و مدیریت از جمع آوری معلومات و ارقام احصائیوی سکتور زراعت و مالداری و تحلیل همه جانبه آن جهت پلان گذاری و تصمیم گیری های بعدی و گزارش به مراجع ذیربط.
9. ایجاد و انکشاف میکانیزم هماهنگی با ریاست های تخنیکی و وزارت عدلیه جهت طرح، تسوید و پیگیری اسناد تقنینی.
10. تعهد، اشتراک و پاسخگویی به کنوانسیون ها و مجمع های منطقوی و بین المللی مرتبط به وزارت زراعت که افغانستان به آن ملحق میباشد.
11. تامین ارتباط و هماهنگی با ادارات سکتوری در عرصه برآورده ساختن معیار ها و استندرد های WTO.
12. حصول اطمینان از اینکه برنامه و پروژه ها بصورت دوامدار نظارت و ارزیابی میگردد و معلومات ان در ترتیب برنامه ها و پالیسی های بعدی وزارت گنجانیده می شود.
13. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام وزارت بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
14. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
15. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.
16. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغنستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
17. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارت دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.
18. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
19. انجام سایر وظایف که ازطرف مقامات درمطابقت به قوانین، مقررات، اهداف و خط مشی اداره سپرده میشود.

Qualifications

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7،8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است.
1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های:( زراعت، اقتصاد، اداره عامه، حقوق و علوم سیاسی،جامعه شناسی، حکومتداری، اداره و تجارت ، پالیسی عامه ، مدیریت عمومی ، مطالعات توسعوی) وبه درجه تحصیلی بالاتر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه وتخصص(مطابق ساحه کاری پست) ویا سایر موارد مندرج اهداف ومسولیت های وظیفوی این پست) حد اقل(برای بست دوم) سه سال برای لیسانس، دوسال برای ماستر ویک سال برای دوکتورا(برای بست اول) چهار سال برای لیسانس،سه سال برای ماستر و دوسال برای دکتور.
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی.
4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kandahar
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره ملی اح.. Multi Cities 26 Nov 2018
ریاست توسعه باغداری at وزارت زراعت، آبیا.. Kabul 20 Nov 2018
ریاست کار،اموراجتماعی، .. at وزارت کار، ا.. Farah 12 Dec 2018
ریاست زراعت، آبیاری و ما.. at وزارت زراعت.. Multi Cities 24 Nov 2018
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Multi Cities 24 Nov 2018
مشاور وزیر رامور حل مشکل.. at وزارت امور س.. Kabul 24 Nov 2018
ریاست امورزنان ولایت ( نو.. at وزارت امور ز.. Multi Cities 17 Nov 2018
ریاست هماهنگی دریافت راه.. at وزارت امور م.. Kabul 18 Nov 2018
ریاست امورزنان ولایت ( پک.. at وزارت فواید .. Multi Cities 14 Nov 2018
مشاورفنی at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
ریاست کنترول کیفیت پروژه.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست اداره کار وعملیات .. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست عمومی حفظ و مراقبت.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست حفظ ومراقبت سالنگه.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست تنظیم پروژه ها at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
ریاست بازسازی at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
ریاست انسجام امور اجرائی.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
مشاور ارشد at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
مدیرعمومی انکشاف دهات at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
کارشناس GIS at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
كارشناس ديتابيس at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
آمریت ارزیابی از نتایج at Ministry of Economy Kabul 20 Nov 2018
ریاست تربیه معلم ولایات( .. at وزارت معارف Multi Cities 13 Nov 2018
ریاست نظارت و ارزیابی at وزارت زراعت، آبی.. Kabul 14 Nov 2018
ریاست آبیاری at وزارت زراعت، آبیاری و مال.. Kabul 13 Nov 2018
مشاور در امور آبیاری و من.. at وزارت زراعت.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست آبياری و مراقبت تخ.. at وزارت زراعت.. Kabul 13 Nov 2018
مشاور امور مالی و اداری at وزارت زراعت، آ.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست زراعت، آبیاری و ما.. at وزارت زراعت.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست فارمهای زراعتی at وزارت زراعت، آبی.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست عمومی کانال ننگرها.. at وزارت زراعت.. Nangarhar 13 Nov 2018
ریاست عمومی انستیتوت تحق.. at وزارت زراعت.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 13 Nov 2018
مشاور حقوقی at وزارت زراعت، آبیاری و مالد.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست حفاظه نباتات at وزارت زراعت، آبیار.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست تحقیقات مالداری at وزارت زراعت، آب.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست انکشاف سکتور خصوصی at وزارت زراعت، .. Kabul 13 Nov 2018
ریاست خاک شناسی at وزارت زراعت، آبیاری و .. Kabul 13 Nov 2018
ریاست پلان و برنامه ها at وزارت زراعت، آب.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست پالیسی و انسجام at وزارت زراعت، آبی.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست احصائیه زراعتی و ت.. at وزارت زراعت.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست اوقاف at وزارت ارشاد، حج واوقاف Kabul 13 Nov 2018
ریاست عمره و زیارات at وزارت ارشاد، حج وا.. Kabul 13 Nov 2018
مشاور حقوقی at ریاست عمومی مستقل انسجام ا.. Kabul 13 Nov 2018
معاون ملکی معینیت اداری at وزارت امور داخ.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست انکشاف سیستم ها at وزارت امور داخله Kabul 13 Nov 2018
معاون ملکی قوماندانی امن.. at وزارت امور د.. Kabul 13 Nov 2018
مشاوراقوام قبایل و روابط.. at وزارت امور د.. Kabul 13 Nov 2018
سرمشاوریت at وزارت امور داخله Kabul 13 Nov 2018
ریاست تکنالوژی معلوماتی at وزارت امور دا.. Kabul 13 Nov 2018
ریاست تفتیش اداری at وزارت امور داخله Kabul 13 Nov 2018
مشاور ملکی مقام وزارت در .. at وزارت امور د.. Kabul 13 Nov 2018
معاون ملکی ریاست عمومی د.. at وزارت امور د.. Kabul 13 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook