Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

رئیس جندر

(943 Views)

About Ministry of Public Health

معلومات درباره وزارت صحت عامه :

وزارت صحت عامه یکی ازوزارت های سکتوری که جهت تأمین خدمات صحی متوازن وباکیفیت بدون درنظرداشت هرگونه تبعیض قومی، نژادی، جندر، لسانی، مذهبی برای همه افغانهای باطرح وترتیب پالیسی ها واستراتیژی های، معقول وعملی و تعین استقامت های کاری مشخص ورعایت اصول وارزش های اسلامی، ملی، احترام به حقوق بشر، تفاهم و مشارکت جامعه جهانی وهم زیستی مسالمت آمیز، برای تأمین صحت و ترویج زنده گی سالم درکشورایفای وظیفه مینماید.

هدف برنامه CBR:

این بست جزء از بست های برنامه CBR وزارت صحت عامه می باشد. برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند وزارت صحت عامه بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقاء ظرفیت می باشد.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده ای کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت همکاری جدی نموده و وزارت بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارایه نماید . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشند. اشخاص که بحیث کدر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان درنظر گرفته شده است.

Job Summary

مدیریت وتشریک مساعی دربهبود متوازن وضعیت زنان ومردان ، تأمین عدالت جندردرسکتورصحت با درنظرداشت قوانین، پالیسی ها، استراتیژی ها وطرزالعمل های مربوطه.

Job Details

Date Posted: 13 Feb 2018 Reference: GEN-D
Closing Date: 19 Feb 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Contractor Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسئولیت های وظیفوی:
1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعواروسالانه ریاست درمطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف تعین شده وزارت؛
2. حصول اطمینان ازتطبيق پاليسی های برابری جندرجهت حفظ تساوی جندر؛
3. مدیریت ازتطبیق اهداف برنامه های برابری جندردروزارت به منظورحفظ تساوی حقوق کارمندان؛
4. مدیریت پروسه تهیه وتدوین نصاب آموزشی جامع خشونت مبنی برجندردردوسطح مدیران وعرضه کننده گان خدمات صحی؛
5. تدويربرنامه های آموزشی جهت آگاهی دهی حقوق صحی، خشونت مبنی برجندردرسطوح مختلفه سکتورصحت؛
6. ايجادهماهنگی با نهاد های تمویل کننده به منظوردریافت منابع غرض تطبیق بهتر پروژه های مربوطه؛
7. تأمین ارتباط وهمآهنگی با واحدهای جندردروزارت ها وادارات مستقل سهم گيری دربرنامه های جندر، سمينارها، وورکشاپها درخارج ازوزارت؛
8. بازنگری واصلاح پالیسی ها واستراتیژی های وزارت ازنگاه جندروحقوق بشروشناسائی خلأها، ومدیریت ادغام جندر؛ درپالیسیها واستراتیژی ها درروشنایی استراتیژی ملی صحت وتغذی وپلان کاری ملی زنان؛
9. دادخواهی دررابطه به تساوی جندردرسطوح پالیسی سازی وعرضه خدمات صحی؛
10. حصول اطمینان ازتطبیق تعهدات وزارت درقبال میثاق های بین المللی مبتنی برجند؛
11. رسیده گی به مسایل صحی وحصول اطمینان ازعرضه خدمات مؤثروبا کیفیت برای متضررین خشونت مبنی برجندر
12. همکاری با کمیسیون بین الوزارتی محوخشونت علیه زنان وتجاوزات جنسی درتهیه استراتیژی، پالیسی وسایربرنامه های مرتبط؛
13. همکاری با وزارت امورزنان درتطبیق مؤثربرنامه ملی برای زنان افغانستان (NPWA) ؛
14. شریک ساختن رهنمود ها، پالیسی ها، پلان ها، استراتیژی ها وهدایات مقامات ذیصلاح با واحد های مرتبط غرض تطبیق؛
15. تشخيص وپيشنهاد نيازمندی های بودجوی به اساس پالن کاری بخش آمريت جندر؛
16. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای مقام وزارت بمنظورمطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آورد های بخش های مربوطه؛
17. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
18. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی درهمآهنگی با ریاست عمومی منابع بشری وزارت؛
19. درصورت لزوم منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار بهدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات و سلوک مثبت راتشویق نموده درحل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید؛
20. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود؛

Skills

تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور(دری یا پشتو) و زبان انگلیسی
داشتن مهارت دربرنامه های کمپیوترمرتبط به وظیفه

Qualifications

مقتضيات حد اقل براي اين بست در مواد (۷) و (۳۴) قانون خدمات ملکي ذکر گرديده است.

1. داشتن سند حد اقل لسانس دررشته های:‌ حقوق بشر، حقوق، اداره تجارت، اقتصاد، اداره عامه، پاليسی عامه ، مديريت، ژورناليزم، ادبيات به دارنده گان سند تحصیلی بالاترارجحیت داده میشود.
2. داشتن حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
3. تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور(دری یا پشتو) و زبان انگلیسی
4. داشتن مهارت دربرنامه های کمپیوترمرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, General

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه و یا به ایمیل آدرس های ذیل بفرستند.
4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:
• کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
• در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل کاندیدان مکلف اند تا اسناد خود را به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند،
را در کاپی داشته باشند.
• کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.
0707777734

Submission Email

cbr@moph.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
عضو سوانح - هلمند برشنا at DABS Helmand 05 Feb 2019
Technical Consultant and Focal for Ghazni at Ministry of Public Health Ghazni 06 Feb 2019
Admin /Finance Consultant (Zabul , Kandahar,.. at Ministry of Public Hea.. Multi Cities 06 Feb 2019
شف شبکیه at Ministry of Public Health Kabul 31 Jan 2019
آمريت نظارت at Ministry of Public Health Jawzjan 31 Jan 2019
|(راننده ( دریور at Ministry of Public Health Kabul 31 Jan 2019
Cleaner at DABS Kabul 03 Feb 2019
محافظ امنیتی سب ستیشن جن.. at DABS Sar-e Pol 31 Jan 2019
IRC Assistant at U.S. Embassy Kabul 23 Jan 2019
مدیر خدمات مشتریان - سروب.. at DABS Kabul 30 Jan 2019
مامو ر اداری محبس پلچرخی at Ministry of Public Health Kabul 27 Jan 2019
Documentation Advisory SME at MOIA Kabul 27 Jan 2019
مدیر بلنگ - هرات برشنا at DABS Herat 29 Jan 2019
محافظ سب ستیشن - جوزجان ب.. at DABS Jawzjan 28 Jan 2019
(سکرتر (معاون عملیاتی at DABS Kabul 27 Jan 2019
مسول کمره امنیتی at DABS Kabul 26 Jan 2019
Re - مدیرلابراتوار - بلخ بر.. at DABS Balkh 22 Jan 2019
صفاکار ICU / at Ministry of Public Health Kabul 22 Jan 2019
(CoreوVAS متخصص اداره اترا (.. at ATRA Kabul 28 Jan 2019
تیم لیدر برود کاستنگ at ATRA Kabul 28 Jan 2019
Chief Internal Audit Officer at Ministry of Finance Kabul 30 Jan 2019
Chief Compliance Officer at Ministry of Finance Kabul 30 Jan 2019
Chief Risk Officer at Ministry of Finance Kabul 30 Jan 2019
Internal Audit Specialist for Capacity Buildi.. at Ministry of Finance Kabul 22 Jan 2019
Internal Audit- Capacity Development Speciali.. at Ministry of Finance Kabul 22 Jan 2019
Head Cook - سرآشپز at Lampaka Food Services Kabul 28 Feb 2019
Publication Manager at Operation Mercy Afghanistan Kabul 10 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook