Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمر HRMIS – بست رتبه سوم

(3072 Views)

About وزارت معارف

پس منظر وزارت معارف:
وزارت معارف يک نهاد ملي غیر سیاسی است، که به منظور تعليم و تربيه سالم فرزندان کشور تاسيس گرديده، هدف عمدة وزارت معارف از بين بردن بي سوادی، رشد و ارتقاي ظرفيت معلمين ، مدرسین، استادان مکاتب، موسسات تربيه معلم، انستيتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی اعم از دولتی و خصوصی، دارالعلوم ها ، مدارس دینی و کورس های سواد آموزی با ارايه خدمات اساسي و عام المنفعه، که تحقق اين اهداف بادرنظرداشت قانون اساسی، قانون معارف ، قانون کارکنان خدمات ملکی، لوایح و مقررات نافذه و پلان ستراتیژیک وزارت معارف در پنج برنامه: (1. تعلیمات عمومی و اسلامی، 2. انکشاف نصاب تعلیمی، تربیه و تعلیمات ساینس و تکنالوژی، 3. تعلیمات تخنیکی و مسلکی، 4. سواد آموزی، 5. برنامه اداره معارف) تدوین گردیده، صورت میگیرد.
وزارت معارف منحيث بستر اصلي تعليم و تربيه فرزندان این وطن جهت بهبود شرايط زندگی مردم این سرزمین سعی و تلاش نموده، خدماتی وسيع الساحه را از طريق رياست های مرکزي و ولايتی در تمامی نقاط این مرز وبوم ارايه داشته و 95 در صد سکنه کشور عزيز را تحت پوشش ارايه خدمات خود دارد .

هدف برنامه CBR:
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاصیکه از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت ،کنترول وسازماندهی امور به منظور طرح برنامه ها، برنامه نویسی مدل های نرم افزاری،ایجاد نرم افزارهای جدید تقویت نرم افزار وموجود HRMIS بهبود وتطبیق سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری ونظارت از جمع آوری ، توحید وتصحیح معلومات مرتبط به دیتابیس HRMIS .

Job Details

Date Posted: 14 Jan 2018 Reference: ARTF/CBR/MOE/001/01/2018
Closing Date: 23 Jan 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:
1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار ,ربعوار و سالانه و اخذ منظوری آن ازمقام ریاست عمومی انکشاف منابع بشری.
2. برنامه نویسی به منظور ایجاد، نگهداری وبه روز رسانی سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری در همکاری با کارمندان تحت اثر وادارات ذیدخل .
3. مدیریت وسهم گیری در طرح برنامه ها وبرنامه نویسی مدل های نرم افزاری برای سیستم های مختلف اطلاعات مدیریت منابه بشری .
4. ارزیابی وضعیت موجوده ، تشخیص مشکلات ، چالش ها و محدودیت ها ودریافت راه حل های مناسب به منظور انکشاف تطبیق به موقع سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری در سطح مرکز وولایات.
5. حصول اطمینان از رعایت استندرد ها و معیارهای لازم در جریان طرح برنامه ها وبرنامه نویسی به منظور تضمین نمودن درستی ،امنیت وسیستم اجرأیی و موثر آن.
6. تامین ارتباط و هماهنگی باادارات مرکزی وولایتی معارف وسایر ادارات ذیدخل به منظور بهبود پروسه تطبیق سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری .
7. هماهنگی عملیات های تخنیکی ،ساده سازی پروسه ها وبروز تغیرات در جریان تطبیق سیستم معلومات مدیریت منابع بشری .
8. برنامه ریزی به منظور تهیه اسناد نرم افزاری برای انکشاف جدید،بهبود برنامه ها وبسته های نرم افزاری موجوده.
9. کنترول از تهیه مواد وبسته های آموزشی برنامه های طرح شده سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری وارائه آموزش آن برای استفاده کننده گان.
10. همکاری وحمایت تخنیکی از تیم های فنی به منظور تقویت پروسه های جمع آوری، درج وتحلیل اطلاعات غرض اصلاحات لازم .
11. حصول اطمینان از جمع آوری ودرج اطلاعات درست وصحیح توسط کارکنان تخنیکی در جریان تمامی فعالیت ها از طریق تماس متداوم با آنان .
12. سهمگیری فعال در پروسه معیاری ساختن تشکیل ،دیتابیس تشکیلاتی ونصب نمودن سیستم دیتابیس تشکیلاتی در تمام ریاست های معارف ولایات .
13. کنترول از آماده نمودن دیتابیس ها وجدول جهت حفظ معلومات مربوطه منابع بشری وبرنامه ریزی به منظور بازیابی آن در حالت اضطرار .
14. حصول اطمینان از مدیریت سالم، تشویق، آموزش و انکشاف کارکنان ، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیار های تعین شده .
15. ارزیابی اجراات و کارکرد های کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی بخش مربوطه .
16. تهیه و ارائه گزراش از اجراأت انجام شده بطور ماهوار،ربعوار و سالانه ، وعندالضرورت به مراجع مربوطه.
17. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط به وی سپرده میشود.
نتایج متوقعه:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیت گزارش دهی:
آمر سیستم مدیریت منابع بشری ) (HRMIS به رئیس عمومی انکشاف منابع بشری گزارش میدهد.

Qualifications

شرایط و تجربۀ کاری :
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
1. داشتن حد اقل سند لیسانس در یکی از رشته های ذیل: تکنالوژی معلوماتی ، کمپیوتر ساینس ،انجینیری نرم افزار یا برنامه های کمپیوتر به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکرارجحیت داده میشود.
2. داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
3. توانائی مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر.
4. تسلط به یکی از زبان های ملی و آشنائی به زبان انگلیسی
5. داشتن مهارت تخنیکی در برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت معارف اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند.
جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری، آمریت استخدام اداره / وزارت و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.

Dari Form:
https://iarcsc.gov.af/fa/دربارۀ-سی‌بی‌آر/

English Form:
https://iarcsc.gov.af/en/about-cbr/

3. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
4. کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری با کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.
5. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
6. اسناد تحصیلی کاندیدان محترم که در خارج از کشور تحصیل نموده، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تأیید شده باشد. كانديدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی نمایند.
اسناد تحصیلی مؤقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد مدار اعتبار بوده و کاندیدان محترم مكلف اند که کاپی اسناد تحصیلی را یکجا با کاپی مکتوب تأییدی وزارت تحصیلات عالی ضم فورم درخواستی نمایند.
مسئولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم میعاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی، به عهده شخص ارائه کنندده بوده و ریاست منابع بشری اداره / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید.
در صورت که شخص استخدام شده طی میعاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرارداد می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده مستحق معاش ایام کارکرده گی نمی باشد.
7. ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارات مربوط برای تأیید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از مؤسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد، مطالبه و به رویت آن اجراات خود را تنظیم نماید.
8. هر گاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نماید و در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد، مسؤلیت آن به دوش ارائه کننده بوده و جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
9. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معارف و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت معارف ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند


نوت:
• كاپي اسنادي را كه ارايه مي دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غير آن ناقص ارزيابي گرديده و هيچگونه اسناد جداگانه بعد از تسليمي فورم درخواستي پذيرفته نمي شود .
• كانديدان محترم مكلف اند تا فورمه رسمي درخواستی سی بی آر را همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي و تجربه کاری خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس منابع بشري وزارت معارف ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس منابع بشري واحد هاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج را در كاپي (CC) داشته باشند
• كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مينمايد بايد به شكل درست در ايمل درخواستي خویش ذكر نمايند.
• كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذيل تماس گيرند.
0798077298

Submission Email

hr.moe.af@gmail.com and Cc jobs.cbr@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست تکنالوژی معلوماتی at وزارت معارف Kabul 27 Oct 2018
ریاست فواید عامه ولایت ه.. at وزارت فواید .. Herat 27 Oct 2018
ریاست معادن و پترولیم ول.. at وزارت معادن .. Multi Cities 30 Oct 2018
ریاست مواد مخدر ولایت بد.. at وزارت مبارز.. Badakhshan 30 Oct 2018
ریاست تفتیش داخلی at وزارت مخابرات و تکنا.. Kabul 30 Oct 2018
ریاست تدارکات at وزارت مخابرات و تکنالوژ.. Kabul 30 Oct 2018
ریاست امنیت سیستم های مع.. at وزارت مخابر.. Kabul 27 Oct 2018
ریاست انکشاف دهات ولایات.. at وزارت احیا و.. Multi Cities 27 Oct 2018
ریاست موسیقی at ریاست عمومی رادیو و تلویز.. Kabul 28 Oct 2018
ریاست علفچرها at وزارت زراعت، آبیاری و ما.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست ثبت و تصنیف اعتراض.. at کمیسیون مست.. Kabul 28 Oct 2018
معاون فنی at ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و .. Kabul 23 Oct 2018
مشاروحقوقی at وزارت مبارزه با مواد مخدر Kabul 23 Oct 2018
مشاورارشد at وزارت مبارزه با مواد مخدر Kabul 23 Oct 2018
مشاورپالیسی و استراتیژی at وزارت مبارزه .. Kabul 23 Oct 2018
سرمحاسب at ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گ.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست اداره تنظیم خدمات .. at وزارت مخابر.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست مطالعات تخنیکی و پ.. at اداره مستقل .. Kabul 23 Oct 2018
ریاست فواید عامه ولایت (ف.. at وزارت فواید .. Faryab 23 Oct 2018
ریاست ورزشی ولایات( بلخ .. at ریاست عمومی .. Multi Cities 23 Oct 2018
ریاست پالیسی و پلان at اداره عالی بررسی Kabul 23 Oct 2018
ریاست اصلاحات اداری و خد.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 28 Oct 2018
عضو حفظ و مراقبت شبکه 400 و.. at Blakh Breshna Samangan 22 Oct 2018
Airworthiness inspector at Afghanistan Civil Aviation Authority Kabul 18 Oct 2018
Safety inspectors at Afghanistan Civil Aviation Authority Kabul 18 Oct 2018
کارشناس ارشد احصائیه های.. at National Statistics an.. Kabul 24 Oct 2018
آمر احصائیه های حیاتی / ا.. at National Statistics an.. Kabul 24 Oct 2018
کارشناس ارشد توسعه و نوآ.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص مطالعات و آموزش سی.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص ریموت سنسنگ / اداره.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
تحلیل گر ارشد سیستم معلو.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص انکشاف سیستم معلوم.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص تلفیق سیستم معلوما.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر پروسس معلومات جغرافی.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص معلومات جغرافیایی .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر خدمات تخنیکی سیستم م.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص دیتابیس معلومات جغ.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص جیوپورتل / اداره مل.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص انکشاف دیتابیس / اد.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص انکشاف سیستم های م.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص تحلیل و طرح سیستم ه.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص تلفیق سیستم های مع.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص انکشاف احصائیه های.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
تحلیل گر ارشد اقام بزرگ / .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص پروسس ارقام / اداره.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص انکشاف ویب سایت / ا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر احصائیه های محیط زیس.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر احصائیه های زیربناها.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
تحلیل گر احصائیه های محی.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
کارشناس ارشد نقشه کشی / ا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص نمونه گیری / اداره .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص میتودولوژی / اداره .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
کارشناس ارشد طرح سروی / ا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر طرح سروی و میتودولوژ.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر تطبیق سروی ها / اداره .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
کارشناس ارشد تحقیقات احص.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
کارشناس ارشد تحقیقات احص.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آموزگارمسلکی احصائیه / ا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص احصائیه قیم / اداره.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر سنجش مصارف ملی / ادار.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص حسابات ملی / اداره .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص تحلیل های اقتصادی /.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص تحلیل مصئونیت غذائ.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص تحلیل فقر / اداره م.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر تحلیل احصائیه های فق.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
تحلیل گر ارشد احصائیه ها.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر احصائیه های سرمایه گ.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
کارشناس ارشد احصائیه های.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
کارشناس ارشد احصائیه های.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
کارشناس ارشد احصائیه های.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص احصائیه های مهاجرت.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر احصائیه های مهاجرت / .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر احصائیه های نفوس/ ادا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
تحلیل گر ارشد احصائیه ها.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص احصائیه های کار/ اد.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر احصائیه های کار / ادا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص احصائیه های تعلیم .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر احصائیه های تعلیم و ت.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص احصائیه صحت / اداره.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمریت احصائیه های صحت / ا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمریت احصائیه های اجتماع.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر جندر / اداره ملی احصا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر ارتباط عامه / اداره م.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر نشرات / اداره ملی احص.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر ارتقاء ظرفیت و انکشا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر مالی و حسابی / اداره م.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص کنترول کیفیت نشر ا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص کنترول کیفیت معلوم.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص کنترول کیفیت سرشما.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص کنترول کیفیت احصائ.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص کنترول کیفیت احصائ.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر تفتیش داخلی / اداره م.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر هماهنگی / اداره ملی ا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمریت پروژه ها / اداره مل.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمرهماهنگی امورولایات / .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
ریاست اطلاعات و ارتباط ع.. at وزارت تجارت.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست اطلاعات و ارتباط ع.. at وزارت زراعت.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست مالی و حسابی at اداره مستقل اراضی .. Kabul 16 Oct 2018
ریاست مالی و حسابی at وزارت امور سرحدات و.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست مالی و حسابی at وزارت مالیه Kabul 16 Oct 2018
ریاست اطلاعات و ارتباط ع.. at وزارت امور ش.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at کمیسیون مستقل سمع شک.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at کمیسیون مستقل نظارت .. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at دارالانشاء ولسی جرگه.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at وزارت امور شهرسازی و .. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at دارالانشاء مشرانو جر.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at اداره ملی حفاظت محیط .. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at اداره مرکزی احصائیه Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at وزارت فواید عامه Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at وزارت مالیه Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at وزارت کار، امور اجتم.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at وزارت ارشاد، حج واوق.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at وزارت معادن وپترولیم.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at وزارت مبارزه با مواد .. Kabul 16 Oct 2018
ریاست مالی at وزارت مبارزه با مواد مخدر Kabul 16 Oct 2018
ریاست مالی واداری at ریاست عمومی رادیو و .. Kabul 16 Oct 2018
ریاست مالی at وزارت مخابرات و تکنالوژی مع.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست مالی at وزارت مخابرات و تکنالوژی مع.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست اداری at وزارت زراعت، آبیاری و مالد.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست مالی واداری at لوی څارنوالی Kabul 16 Oct 2018
ریاست اداری at وزارت صحت عامه Kabul 16 Oct 2018
ریاست تفتش داخلی at وزارت تجارت وصنایع Kabul 16 Oct 2018
ریاست تفتش داخلی at وزارت ترانسپورت Kabul 16 Oct 2018
ریاست تفتش داخلی at وزارت مبارزه با مواد .. Kabul 16 Oct 2018
ریاست تفتش داخلی at وزارت صحت عامه Kabul 16 Oct 2018
ریاست تفتش داخلی at وزارت فواید عامه Kabul 16 Oct 2018
ریاست تفتش داخلی at اداره مرکزی احصائیه Kabul 16 Oct 2018
ریاست تفتش داخلی at اداره مرکزی ثبت احوال.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at کمیسیون مستقل سمع شکایات ا.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at وزارت معادن وپترولیم Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at وزارت مخابرات و تکنالوژی م.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at وزارت کار، امور اجتماعی، ش.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at وزارت دولت در امور پارلمان.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at وزارت ترانسپورت Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at وزارت تحصیلات عالی Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at وزارت تجارت وصنایع Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at اداره عالی تفتیش Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at وزارت صحت عامه Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at اداره مستقل خط آهن افغانست.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at اداره مستقل اراضی افغانست.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at اداره مستقل هوانوردی ملکی .. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at اداره ملی احصائیه و معلوما.. Kabul 16 Oct 2018
كارشناس ديتابيس at Ministry of Economy Kabul 16 Oct 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 18 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook