Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

اعلان مجدد - رئیس احصائیه ولایات – بست رتبه دوم

(4110 Views)

About اداره مرکزی احصائیه

پس منظر اداره مرکزی احصائیه:
اداره مرکزی احصائیه نهاد علمی ومهم درسطح ادارات جمهوری اسلامی افغانستان است که هدف آن ارائه ارقام احصائیوی شامل تمام ابعاد اقتصادی واجتماعی کشور ونشر آن به منظور استفاده نهاد های دولتی ، غیر دولتی ، موسسات داخلی و بین المللی میباشد.
وظایف اساسی
با در نظرداشت حکم مادۀ هشتم قانون احصائیه، این اداره دارای وظایف ذیل میباشد:
1- جمع آوری، توحید، تحلیل و نشر معلومات احصائیوی در موارد مربوط به امور تجارتی، صنعتی، مالی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی و وضع فعالیت های عموم مردم.
2 همکاری با وزارت ها، ادارات دولتی در جمع آوری، ترتیب و نشر معلومات احصائیوی به شمول احصائیه های حاصله از فعالیت آنها.-
3- اجرای سرشماری نفوس و سروی های احصائیوی.
4- جلوگیری از تکرارعمل در مورد معلومات که توسط وزارتها و ادارت دولتی یاغیر دولتی جمع آوری میگردد.
5- رشد و انکشاف عمومی احصائیه های توحید شدۀ اقتصادی و اجتماعی در سرتاسر کشور و انسجام پلانها جهت توحید آن.
6- انکشاف و تجویز تصانیف و ستندردهای مناسب جهت استفاده وزارتها و سایر ادارات دولتی.
7- انکشاف متداوم و نگهداشت دیتابیس های (مراکز معلومات)مناسب حاوی معلومات مذکور برای همه استفاده کننده گان به استثنای معلومات محرم مندرج احکام این قانون.
8- اتخاذ تصمیم در مورد شیوۀ جمع آوری، توحید و چگونگی زمان نشر معلومات احصائیوی.
در پهلوی قانون احصائیه بمثابه رهنمود کار در جهت تنظیم و پیشبرد فعالیت های احصائیوی، توضیح وظایف و صلاحیت های این اداره، کمیته های ملی احصائیه و سرشماری تحت ریاست معاون دوم رئیس جمهور ایجاد گردیده است.
ارقام و معلومات احصائیوی که در نتیجۀ اجرای سرشماریها و سرویها بدست میاید بنابر حکم مادۀ هجدهم قانون احصائیه نزد این اداره محرم بوده صرف نتایج عمومی آن بعد از تحلیل و تجزیه طی نشرات موقوت و غیر موقوت این اداره غرض استفادۀ طراحان پالیسی، پلانگذاری، محققین تصمیم گیرنده گان و سایر علاقمندان نشر میشود.

هدف برنامه CBR:
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.
شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت و نظارت از امور مربوط به طرح و تطبیق سروی های وانسجام تمام اموراحصائیوی وکنترول ازتطبیق پالیسی های اداره درولایت مربوطه

Job Details

Date Posted: 13 Jan 2018 Reference: ARTF/CBR/CSO/001/01/2017
Closing Date: 19 Jan 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 12 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار، ماهوار، سالانه در مطابقت به پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره
2. کنترول، نظارت ،مراقبت وبررسی تمام اسناد نتایج سروی های اقتصادی ، اجتماعی ، دیموگرافی، احصائیه قیم وسایرسروی های احصائیوی با استفاده از شیوه های مختلف جهت حصول اطمینان ازپیشرفت کارمطابق بامعیارهای معینه.
3. ارایه طرح های لازم دررابطه تطبیق پلان های مطروحه احصائیوی درولایت مربوطه بمنظورتطبیق اهداف وپروگرام های معینه اداره .
4. مدیریت، نظارت ومراقبت ازجریان کارسرشماری نفوس ومسکن، سروی های نمونوی وسروی های خاص در حالات استثنایی به منظورحصول اطمینان ازپیشرفت کارمطابق معیارهای معینه.
5. حصول اطمینان از ارسال به موقع ارقام قیم ، نتایج وگزارشات سروی های احصائیوی به اداره مرکزی احصائیه جهت اجراآت مقتضی بعدی .
6. ابراز نظر در راستای ایجاد و انکشاف میکانیزم ها، رهنمود ها و طرزالعمل ها درقسمت جمع آوری واخذ ارقام احصائیوی ازمراجع مربوطه ، حصول اطمینان از تطبیق آن مطابق معیار ها وارائه آن به مقام اداره.
7. مدیریت و نظارت از صورت اجرای تادیات حواله های معاشات ، اضافه کاری ها وسایرمصارف ریاست مربوط به منظور حصول اطمینان ازصحت آنها.
8. ارائه مشوره های مسلکی دراموراحصائیه به اداره مربوطه جهت بهبودکیفیت کاری اداره .
9. تعمیم تجارب حاصله از مراجع ملی و بین المللی برای ارتقای ظرفیت و اگاهی کارکنان تحت اثر احصائیه در تفاهم با ریاست تحقیق و آموزش احصائیه .
10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست مربوط.
11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست .
12. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترتیب ، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعین شده .
13. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری اداره .
14. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیت گزارشدهی:
رئیس احصائیه ولایات به معاون مسلکی اداره مرکزی احصائیه گزارش میدهد.

Qualifications

شرایط تحصیلی و تجربه کاری :
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
.1 داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد ،اداره تجارت، ریاضیات ، کمپیوترساینس، تکنالوزی معلوماتی و انفارمیتنک، به دارندگان سند تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
.2 حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
.3 تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.
.4 مهارت های کمپیوتری در برنامه های (SPSS, STATA, CSPRO) و مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Baghlan
- Balkh
- Bamian
- Farah
- Helmand
- Herat
- Jawzjan
- Khost
- Kunduz
- Nangarhar
- Paktia
- Parwan
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های دوم الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری ادارۀ مرکزی احصائیه اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری ادارۀ مرکزی احصائیه و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند:

https://iarcsc.gov.af/fa/دربارۀ-سی‌بی‌آر/

English Form:
https://iarcsc.gov.af/en/about-cbr/

3. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
4. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالیایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
5. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
6. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
7. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
8. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
9. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری ادارۀ مرکزی احصائیه ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
10. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:
• کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
علاقمندان واجد شرایط میتوانند از تاریخ اعلان مورخ 23/10/1396 الی 29/10/1396 فورم کاریابی را از ریاست منابع بشری اداره مرکزی احصائیه واقع چهاراهی آریانا متصل ریاست عمومی مستقل ارگان های محلی اخذ بدارند و بعد از تکمیل شدن اسناد دست داشته دوباره بصورت هاردکاپی تسلیم نموده و قناعت خویش را حاصل نمایند و برای معلومات بیشتر به ایمیل آدرس های ذیل مراجعه گردد.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.
0202106456

Submission Email

Recruitment.cso@gmail.com and Cc jobs.cbr@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست تکنالوژی معلوماتی at وزارت معارف Kabul 27 Oct 2018
ریاست فواید عامه ولایت ه.. at وزارت فواید .. Herat 27 Oct 2018
ریاست معادن و پترولیم ول.. at وزارت معادن .. Multi Cities 30 Oct 2018
ریاست مواد مخدر ولایت بد.. at وزارت مبارز.. Badakhshan 30 Oct 2018
ریاست تفتیش داخلی at وزارت مخابرات و تکنا.. Kabul 30 Oct 2018
ریاست تدارکات at وزارت مخابرات و تکنالوژ.. Kabul 30 Oct 2018
ریاست امنیت سیستم های مع.. at وزارت مخابر.. Kabul 27 Oct 2018
ریاست انکشاف دهات ولایات.. at وزارت احیا و.. Multi Cities 27 Oct 2018
ریاست موسیقی at ریاست عمومی رادیو و تلویز.. Kabul 28 Oct 2018
ریاست علفچرها at وزارت زراعت، آبیاری و ما.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست ثبت و تصنیف اعتراض.. at کمیسیون مست.. Kabul 28 Oct 2018
معاون فنی at ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و .. Kabul 23 Oct 2018
مشاروحقوقی at وزارت مبارزه با مواد مخدر Kabul 23 Oct 2018
مشاورارشد at وزارت مبارزه با مواد مخدر Kabul 23 Oct 2018
مشاورپالیسی و استراتیژی at وزارت مبارزه .. Kabul 23 Oct 2018
سرمحاسب at ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گ.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست اداره تنظیم خدمات .. at وزارت مخابر.. Kabul 23 Oct 2018
ریاست مطالعات تخنیکی و پ.. at اداره مستقل .. Kabul 23 Oct 2018
ریاست فواید عامه ولایت (ف.. at وزارت فواید .. Faryab 23 Oct 2018
ریاست ورزشی ولایات( بلخ .. at ریاست عمومی .. Multi Cities 23 Oct 2018
ریاست پالیسی و پلان at اداره عالی بررسی Kabul 23 Oct 2018
ریاست اصلاحات اداری و خد.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 28 Oct 2018
عضو حفظ و مراقبت شبکه 400 و.. at Blakh Breshna Samangan 22 Oct 2018
Airworthiness inspector at Afghanistan Civil Aviation Authority Kabul 18 Oct 2018
Safety inspectors at Afghanistan Civil Aviation Authority Kabul 18 Oct 2018
کارشناس ارشد احصائیه های.. at National Statistics an.. Kabul 24 Oct 2018
آمر احصائیه های حیاتی / ا.. at National Statistics an.. Kabul 24 Oct 2018
کارشناس ارشد توسعه و نوآ.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص مطالعات و آموزش سی.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص ریموت سنسنگ / اداره.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
تحلیل گر ارشد سیستم معلو.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص انکشاف سیستم معلوم.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص تلفیق سیستم معلوما.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر پروسس معلومات جغرافی.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص معلومات جغرافیایی .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر خدمات تخنیکی سیستم م.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص دیتابیس معلومات جغ.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص جیوپورتل / اداره مل.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص انکشاف دیتابیس / اد.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص انکشاف سیستم های م.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص تحلیل و طرح سیستم ه.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص تلفیق سیستم های مع.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص انکشاف احصائیه های.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
تحلیل گر ارشد اقام بزرگ / .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص پروسس ارقام / اداره.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص انکشاف ویب سایت / ا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر احصائیه های محیط زیس.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر احصائیه های زیربناها.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
تحلیل گر احصائیه های محی.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
کارشناس ارشد نقشه کشی / ا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص نمونه گیری / اداره .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص میتودولوژی / اداره .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
کارشناس ارشد طرح سروی / ا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر طرح سروی و میتودولوژ.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر تطبیق سروی ها / اداره .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
کارشناس ارشد تحقیقات احص.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
کارشناس ارشد تحقیقات احص.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آموزگارمسلکی احصائیه / ا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص احصائیه قیم / اداره.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر سنجش مصارف ملی / ادار.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص حسابات ملی / اداره .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص تحلیل های اقتصادی /.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص تحلیل مصئونیت غذائ.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص تحلیل فقر / اداره م.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر تحلیل احصائیه های فق.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
تحلیل گر ارشد احصائیه ها.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر احصائیه های سرمایه گ.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
کارشناس ارشد احصائیه های.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
کارشناس ارشد احصائیه های.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
کارشناس ارشد احصائیه های.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص احصائیه های مهاجرت.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر احصائیه های مهاجرت / .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر احصائیه های نفوس/ ادا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
تحلیل گر ارشد احصائیه ها.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص احصائیه های کار/ اد.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر احصائیه های کار / ادا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص احصائیه های تعلیم .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر احصائیه های تعلیم و ت.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص احصائیه صحت / اداره.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمریت احصائیه های صحت / ا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمریت احصائیه های اجتماع.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر جندر / اداره ملی احصا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر ارتباط عامه / اداره م.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر نشرات / اداره ملی احص.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر ارتقاء ظرفیت و انکشا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر مالی و حسابی / اداره م.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص کنترول کیفیت نشر ا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص کنترول کیفیت معلوم.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص کنترول کیفیت سرشما.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص کنترول کیفیت احصائ.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
متخصص کنترول کیفیت احصائ.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر تفتیش داخلی / اداره م.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمر هماهنگی / اداره ملی ا.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمریت پروژه ها / اداره مل.. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
آمرهماهنگی امورولایات / .. at National Statistics an.. Kabul 17 Oct 2018
ریاست اطلاعات و ارتباط ع.. at وزارت تجارت.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست اطلاعات و ارتباط ع.. at وزارت زراعت.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست مالی و حسابی at اداره مستقل اراضی .. Kabul 16 Oct 2018
ریاست مالی و حسابی at وزارت امور سرحدات و.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست مالی و حسابی at وزارت مالیه Kabul 16 Oct 2018
ریاست اطلاعات و ارتباط ع.. at وزارت امور ش.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at کمیسیون مستقل سمع شک.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at کمیسیون مستقل نظارت .. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at دارالانشاء ولسی جرگه.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at وزارت امور شهرسازی و .. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at دارالانشاء مشرانو جر.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at اداره ملی حفاظت محیط .. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at اداره مرکزی احصائیه Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at وزارت فواید عامه Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at وزارت مالیه Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at وزارت کار، امور اجتم.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at وزارت ارشاد، حج واوق.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at وزارت معادن وپترولیم.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست منابع بشری at وزارت مبارزه با مواد .. Kabul 16 Oct 2018
ریاست مالی at وزارت مبارزه با مواد مخدر Kabul 16 Oct 2018
ریاست مالی واداری at ریاست عمومی رادیو و .. Kabul 16 Oct 2018
ریاست مالی at وزارت مخابرات و تکنالوژی مع.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست مالی at وزارت مخابرات و تکنالوژی مع.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست اداری at وزارت زراعت، آبیاری و مالد.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست مالی واداری at لوی څارنوالی Kabul 16 Oct 2018
ریاست اداری at وزارت صحت عامه Kabul 16 Oct 2018
ریاست تفتش داخلی at وزارت تجارت وصنایع Kabul 16 Oct 2018
ریاست تفتش داخلی at وزارت ترانسپورت Kabul 16 Oct 2018
ریاست تفتش داخلی at وزارت مبارزه با مواد .. Kabul 16 Oct 2018
ریاست تفتش داخلی at وزارت صحت عامه Kabul 16 Oct 2018
ریاست تفتش داخلی at وزارت فواید عامه Kabul 16 Oct 2018
ریاست تفتش داخلی at اداره مرکزی احصائیه Kabul 16 Oct 2018
ریاست تفتش داخلی at اداره مرکزی ثبت احوال.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at کمیسیون مستقل سمع شکایات ا.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at وزارت معادن وپترولیم Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at وزارت مخابرات و تکنالوژی م.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at وزارت کار، امور اجتماعی، ش.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at وزارت دولت در امور پارلمان.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at وزارت ترانسپورت Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at وزارت تحصیلات عالی Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at وزارت تجارت وصنایع Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at اداره عالی تفتیش Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at وزارت صحت عامه Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at اداره مستقل خط آهن افغانست.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at اداره مستقل اراضی افغانست.. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at اداره مستقل هوانوردی ملکی .. Kabul 16 Oct 2018
ریاست دفتر at اداره ملی احصائیه و معلوما.. Kabul 16 Oct 2018
كارشناس ديتابيس at Ministry of Economy Kabul 16 Oct 2018
Project Analyst at Office of Senior Advisor to the President of Afghanist.. Kabul 18 Oct 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook