Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

اعلان مجدد - رئیس احصائیه ولایات – بست رتبه دوم

(4987 Views)

About اداره مرکزی احصائیه

پس منظر اداره مرکزی احصائیه:
اداره مرکزی احصائیه نهاد علمی ومهم درسطح ادارات جمهوری اسلامی افغانستان است که هدف آن ارائه ارقام احصائیوی شامل تمام ابعاد اقتصادی واجتماعی کشور ونشر آن به منظور استفاده نهاد های دولتی ، غیر دولتی ، موسسات داخلی و بین المللی میباشد.
وظایف اساسی
با در نظرداشت حکم مادۀ هشتم قانون احصائیه، این اداره دارای وظایف ذیل میباشد:
1- جمع آوری، توحید، تحلیل و نشر معلومات احصائیوی در موارد مربوط به امور تجارتی، صنعتی، مالی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی و وضع فعالیت های عموم مردم.
2 همکاری با وزارت ها، ادارات دولتی در جمع آوری، ترتیب و نشر معلومات احصائیوی به شمول احصائیه های حاصله از فعالیت آنها.-
3- اجرای سرشماری نفوس و سروی های احصائیوی.
4- جلوگیری از تکرارعمل در مورد معلومات که توسط وزارتها و ادارت دولتی یاغیر دولتی جمع آوری میگردد.
5- رشد و انکشاف عمومی احصائیه های توحید شدۀ اقتصادی و اجتماعی در سرتاسر کشور و انسجام پلانها جهت توحید آن.
6- انکشاف و تجویز تصانیف و ستندردهای مناسب جهت استفاده وزارتها و سایر ادارات دولتی.
7- انکشاف متداوم و نگهداشت دیتابیس های (مراکز معلومات)مناسب حاوی معلومات مذکور برای همه استفاده کننده گان به استثنای معلومات محرم مندرج احکام این قانون.
8- اتخاذ تصمیم در مورد شیوۀ جمع آوری، توحید و چگونگی زمان نشر معلومات احصائیوی.
در پهلوی قانون احصائیه بمثابه رهنمود کار در جهت تنظیم و پیشبرد فعالیت های احصائیوی، توضیح وظایف و صلاحیت های این اداره، کمیته های ملی احصائیه و سرشماری تحت ریاست معاون دوم رئیس جمهور ایجاد گردیده است.
ارقام و معلومات احصائیوی که در نتیجۀ اجرای سرشماریها و سرویها بدست میاید بنابر حکم مادۀ هجدهم قانون احصائیه نزد این اداره محرم بوده صرف نتایج عمومی آن بعد از تحلیل و تجزیه طی نشرات موقوت و غیر موقوت این اداره غرض استفادۀ طراحان پالیسی، پلانگذاری، محققین تصمیم گیرنده گان و سایر علاقمندان نشر میشود.

هدف برنامه CBR:
برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.
شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت و نظارت از امور مربوط به طرح و تطبیق سروی های وانسجام تمام اموراحصائیوی وکنترول ازتطبیق پالیسی های اداره درولایت مربوطه

Job Details

Date Posted: 13 Jan 2018 Reference: ARTF/CBR/CSO/001/01/2017
Closing Date: 19 Jan 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 12 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار، ماهوار، سالانه در مطابقت به پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره
2. کنترول، نظارت ،مراقبت وبررسی تمام اسناد نتایج سروی های اقتصادی ، اجتماعی ، دیموگرافی، احصائیه قیم وسایرسروی های احصائیوی با استفاده از شیوه های مختلف جهت حصول اطمینان ازپیشرفت کارمطابق بامعیارهای معینه.
3. ارایه طرح های لازم دررابطه تطبیق پلان های مطروحه احصائیوی درولایت مربوطه بمنظورتطبیق اهداف وپروگرام های معینه اداره .
4. مدیریت، نظارت ومراقبت ازجریان کارسرشماری نفوس ومسکن، سروی های نمونوی وسروی های خاص در حالات استثنایی به منظورحصول اطمینان ازپیشرفت کارمطابق معیارهای معینه.
5. حصول اطمینان از ارسال به موقع ارقام قیم ، نتایج وگزارشات سروی های احصائیوی به اداره مرکزی احصائیه جهت اجراآت مقتضی بعدی .
6. ابراز نظر در راستای ایجاد و انکشاف میکانیزم ها، رهنمود ها و طرزالعمل ها درقسمت جمع آوری واخذ ارقام احصائیوی ازمراجع مربوطه ، حصول اطمینان از تطبیق آن مطابق معیار ها وارائه آن به مقام اداره.
7. مدیریت و نظارت از صورت اجرای تادیات حواله های معاشات ، اضافه کاری ها وسایرمصارف ریاست مربوط به منظور حصول اطمینان ازصحت آنها.
8. ارائه مشوره های مسلکی دراموراحصائیه به اداره مربوطه جهت بهبودکیفیت کاری اداره .
9. تعمیم تجارب حاصله از مراجع ملی و بین المللی برای ارتقای ظرفیت و اگاهی کارکنان تحت اثر احصائیه در تفاهم با ریاست تحقیق و آموزش احصائیه .
10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست مربوط.
11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست .
12. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترتیب ، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعین شده .
13. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری اداره .
14. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیت گزارشدهی:
رئیس احصائیه ولایات به معاون مسلکی اداره مرکزی احصائیه گزارش میدهد.

Qualifications

شرایط تحصیلی و تجربه کاری :
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
.1 داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد ،اداره تجارت، ریاضیات ، کمپیوترساینس، تکنالوزی معلوماتی و انفارمیتنک، به دارندگان سند تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
.2 حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
.3 تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.
.4 مهارت های کمپیوتری در برنامه های (SPSS, STATA, CSPRO) و مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Baghlan
- Balkh
- Bamian
- Farah
- Helmand
- Herat
- Jawzjan
- Khost
- Kunduz
- Nangarhar
- Paktia
- Parwan
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Government

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های دوم الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری ادارۀ مرکزی احصائیه اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر)استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری ادارۀ مرکزی احصائیه و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند:

https://iarcsc.gov.af/fa/دربارۀ-سی‌بی‌آر/

English Form:
https://iarcsc.gov.af/en/about-cbr/

3. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
4. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالیایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
5. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
6. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
7. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
8. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
9. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست‌های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری ادارۀ مرکزی احصائیه ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
10. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.

نوت:
• کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
علاقمندان واجد شرایط میتوانند از تاریخ اعلان مورخ 23/10/1396 الی 29/10/1396 فورم کاریابی را از ریاست منابع بشری اداره مرکزی احصائیه واقع چهاراهی آریانا متصل ریاست عمومی مستقل ارگان های محلی اخذ بدارند و بعد از تکمیل شدن اسناد دست داشته دوباره بصورت هاردکاپی تسلیم نموده و قناعت خویش را حاصل نمایند و برای معلومات بیشتر به ایمیل آدرس های ذیل مراجعه گردد.
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.
0202106456

Submission Email

Recruitment.cso@gmail.com and Cc jobs.cbr@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست تربیه معلم ولایت پ.. at وزارت معارف Paktia 05 Feb 2019
ریاست انکشاف دهات ولایت .. at وزارت احیا و.. Helmand 02 Feb 2019
ریاست مبارزه علیه مواد م.. at وزارت مبارز.. Kabul 03 Feb 2019
ریاست نظارت بر نشرات رسا.. at وزارت اطلاع.. Kabul 02 Feb 2019
ولسوالی نرخ ولایت میدان .. at اداره مستقل .. Wardak 02 Feb 2019
ریاست آژانس اطلاعاتی باخ.. at وزارت اطلاع.. Kabul 02 Feb 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Multi Cities 02 Feb 2019
هیت نظارت شرکت های دولتی at وزارت مالیه Kabul 06 Feb 2019
ریاست اجرایی شرکت های دو.. at وزارت مالیه Kabul 06 Feb 2019
Senior Legal Expert/ Specialist at Ministry of Economy Kabul 01 Feb 2019
Executive Secretary for the MoHE (Minister Of.. at HEDP / MoHE Kabul 15 Feb 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Paktia 28 Jan 2019
مشاور حقوقی at وزارت امور سرحدات و قبایل Kabul 27 Jan 2019
مشاوریت حقوقی at وزارت انرژی و آب Kabul 27 Jan 2019
ریاست روابط عامه at وزارت دولت در امور پا.. Kabul 27 Jan 2019
ریاست ورزشی ولایات( ننگر.. at ریاست عمومی .. Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست حوزه فرعی دریایی پ.. at وزارت انرژی .. Panjshir 27 Jan 2019
ریاست تفتیش داخلی at وزارت امور سرحدات و .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست تربیه معلم ولایات( .. at وزارت معارف Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست پلان و پالیسی at اداره اکادمی علوم .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست دفتر at اداره ملی حفاظت محیط زیست Kabul 26 Jan 2019
ریاست ارزیابی نظارت و تف.. at ریاست عمومی .. Kabul 26 Jan 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook